Reserveer direct je tafel

Algemene voorwaarden Vakantiepark Klein Vaarwater

Algemene voorwaarden Vakantiepark Klein Vaarwater

Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A.

KVK-nummer: 01031762.

Gevestigd op Klein Vaarwaterweg 14, 9164 MA te Buren.

+31 (0)519 542156 of info@kleinvaarwater.nl

 

1.Definities

Voor definities verwijst vakantiepark Klein Vaarwater naar de algemene voorwaarden van Recron. De aanvullende definities staan hieronder beschreven.

Vakantieverblijf: Alle bungalows, chalets, woodlodges, wellnessboerderijen en villa’s.

Kampeerplaatsen: Alle kampeerplaatsen die vakantiepark Klein Vaarwater aanbiedt.

Faciliteiten: Alle andere faciliteiten die vakantiepark Klein Vaarwater aanbiedt op het park dan de vakantieverblijven en kampeerplaatsen.

 

2.Toepasselijkheid

2.1 Klein Vaarwater hanteert de HISWA-Recron standaardvoorwaarden; de Algemene Voorwaarden van Klein Vaarwater vormen een aanvulling op deze voorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de beide algemene voorwaarden is uitsluitend het bepaalde in de HISWA-Recron standaardvoorwaarden van toepassing. Partijen kunnen alleen van de algemene voorwaarden afwijken indien dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk overeen is gekomen. Hieronder kunnen de HISWA-Recron voorwaarden worden gedownload.

RECRON-voorwaarden voor Vakantieverblijven

RECRON-voorwaarden voor Toeristische plaatsen 

RECRON-voorwaarden voor Seizoenplaatsen

RECRON-voorwaarden voor Vaste Plaatsen

2.2 De in artikel 2.1 benoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de vakantieverblijven, kampeerplaatsen en faciliteiten, die worden verhuurd/ter beschikking worden gesteld door Klein Vaarwater.

 

3.Totstandkoming overeenkomst

3.1 Er kan zowel online als telefonisch en terplekke een vakantieverblijf, kampeerplaats en/of faciliteiten worden gereserveerd. Deze drie manieren van reserveren hebben als gevolg dat er een overeenkomst tot stand komt en deze overeenkomst is bindend voor beide partijen.  

3.2 Iedere reservering die wordt gemaakt, wordt schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur en wordt gelijk na het ontvangen van de reservering gestuurd naar de recreant via de mail. Deze bevestigingsfactuur dient de recreant direct bij ontvangst te controleren op juistheid.

3.3 Indien de recreant geen bevestiging heeft ontvangen of de recreant ontdekt een gebrek in de bevestiging, dient de recreant onmiddellijk na ontdekking contact op te nemen met Klein Vaarwater. De recreant kan bij gebreke geen beroep doen op reservering.

3.4 De recreant dient voor het maken van de boeking de minimale leeftijd van 21 jaar hebben. Indien de recreant jonger is dan 21, heeft Klein Vaarwater het recht om de overeenkomst te ontbinden. Neem voor meer informatie contact op met Klein Vaarwater.

3.5 Klein Vaarwater behoudt zich het recht om jongeren- en student verenigingen niet toe te laten op het terrein van klein Vaarwater, tenzij met deze groepen speciale afspraken worden gemaakt.

4. Uitsluiten herroepingsrecht

Klein Vaarwater wijst de recreant erop dat reserveringen die hij/zij maakt wettelijk definitief zijn door middels van de toezending van de bevestigingsfactuur. Een herroepingsrecht van consumenten (de zogeheten afkoelingsperiode) die een termijn van 14 dagen bedraagt, is niet van toepassing op de overeenkomsten die de recreant sluit met Klein Vaarwater.

5. Wijzigen reservering

5.1 Indien de recreant na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen aan, is Klein Vaarwater niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Klein Vaarwater om te bepalen of en in hoeverre de wijzigingen worden doorgevoerd.

5.2 Indien Klein Vaarwater de wijziging die de recreant wil doorvoeren accepteert, is dat mogelijk tot 28 dagen voor aankomst. De boeking dient na wijziging niet goedkoper te zijn dan de oorspronkelijke boeking. De nieuwe datum van verblijf dient te vallen binnen zes maanden na de aankomstdatum van het oorspronkelijk verblijf.

5.3 Voor het wijzigen van de boekingsperiode of objecttype (indien mogelijk) rekenen wij € 25,00 wijzigingskosten.

5.4 Indien het geboekte verblijf geen doorgang kan vinden wegens een tekortkoming aan de kant van Klein Vaarwater die het gevolg is van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, verwijst Klein Vaarwater naar artikel 14 van de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater en artikel 12 van de standaardvoorwaarden van HISWA-Recron.

 

6. Annuleren reservering

6.1 Het kan voorkomen dat de recreant de reservering moet annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden. De recreant moet dat te allen tijde tijdig melden aan Klein Vaarwater.

6.2 Voor de annuleringsregeling verwijst Klein Vaarwater naar artikel 6 van de HISWA-RECRON standaard voorwaarden.

 

7. Prijzen

7.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet-of typefouten in onze prijslijst. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden.

7.2 De prijzen op de site zijn inclusief BTW en schoonmaakkosten en exclusief de verplichte kosten. Deze verplichte kosten zijn de toeristenbelasting en reserveringskosten. De schoonmaakkosten zijn afhankelijk van het type accommodatie waarin de recreant verblijft.

7.3 De recreant heeft het recht om bij zijn reservering een voorkeur op te geven voor een bepaald vakantieverblijf of kampeerplaats. Klein Vaarwater hanteert hiervoor extra kosten, dit worden voorkeurskosten genoemd. De boekingsprijs wordt in dat geval vermeerderd met de voorkeurskosten.

 

8. Betalingen

8.1. Bij reserveringen langer dan 10 weken voor aankomst geldt: De eerste betalingstermijn is 25% van het totaalbedrag binnen 2 weken na reservering. Het restantbedrag (2e termijn) dient 4 weken voor aankomst te zijn betaald. 

8.2. Indien u 4 tot 10 weken voor aankomstdatum reserveert, dient het gehele bedrag binnen één week na reserveren te zijn voldaan. 

8.3 Bij reserveringen gemaakt 4 weken tot 3 dagen voor aankomst dient het gehele bedrag binnen 24 uur te worden voldaan.

8.4 Boekt u binnen 3 dagen voor aankomst dan kunt u het bedrag overmaken of bij aankomst voldoen.

8.5 Het tonen van een betalingsbewijs (indien overgemaakt) is noodzakelijk bij aankomst. Van uw betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

8.6 In het geval van niet- of niet tijdige betaling is het bepaalde in artikel 5 van de HISWA-RECRON standaardvoorwaarden van toepassing.

 

9. Vakantieverblijf/terrein park

9.1 De vakantieverblijf of kampeerplaats en/of andere faciliteiten worden in goede staat geleverd aan de recreant en de mederecreanten. Indien de recreant het vakantieverblijf, kampeerplaats of andere faciliteiten in een slechte staat aantreft, dient hij dit meteen te melden bij de receptie van Klein Vaarwater.

9.2 De recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die de recreant en/of mederecreant en/of derden van voorgenoemde veroorzaken. De gemaakte schade wordt achteraf toegezonden naar de recreant middels een factuur.

9.3 Schade dient door de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde meteen gemeld te worden aan de receptie van Klein Vaarwater.

9.4 Elk vakantieverblijf mag slechts ‘bewoond’ worden door het aantal personen dat is vastgelegd door Klein Vaarwater. Dit aantal mag dan ook niet worden overschreden, indien dit wel gebeurd is Klein Vaarwater gerechtigd de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde direct te verwijderen. Deze hebben na verwijdering geen recht op schadevergoeding of restitutie.

9.5 Het is niet toegestaan om derden te laten overnachten zonder schriftelijke toestemming van Klein Vaarwater.

9.6 De tijden voor in- en uitchecken die op de website staan zijn bindend voor de recreant en mederecreant. https://kleinvaarwater.nl/het-park/veelgestelde-vragen

9.7  Het gebruik van faciliteiten die Klein Vaarwater aanbiedt op het park komt voor eigen risico van de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde.

 

10. Actievoorwaarden

10.1 De genoemde prijzen bij acties zijn exclusief verplichte kosten als toeristenbelasting en reserveringskosten. Daarnaast zijn de genoemde prijzen ook exclusief voorkeurskosten en overige kosten.

10.2 Wijzigingen, prijzen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

10.3 De kortingen zijn niet van toepassing op reeds gemaakte reserveringen.

 

10.4 Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, arrangementen, last-minutes en/of kortingen.

 

11. Naleving parkregels

De recreant, mederecreant en/of derden van de voorgenoemde  dienen zich te houden aan de door Klein Vaarwater vastgestelde regels. De parkregels zijn terug te lezen op het park. Indien zij nalaten om de parkregels op te volgen heeft Klein Vaarwater het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12. Privacy

Klein Vaarwater respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de recreant en/of mederecreant ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. In de privacyverklaring, die te vinden is op de website van Klein Vaarwater onder het kopje ‘privacyverklaring’ staat wat er gebeurt met de gegevens van de recreant en/of mederecreant.

13. Overmacht

13.1 Klein Vaarwater kan zich in ieder geval (maar niet uitsluitend) in de volgende omstandigheden beroepen op overmacht: ziekte, werkonderbrekingen bij leveranciers of Klein Vaarwater, maatregelen van overheidswege, brand, lekkage, epidemieën, quarantaine, oorlogsgevaar en andere storingen of gebeurtenissen. 

 

13.2 Indien Klein Vaarwater blijvend of tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen door overmacht situaties benoemd in artikel 13.1, kan Klein Vaarwater binnen een redelijke termijn nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen bij de recreant. De opschorting van nakoming van de verplichtingen aan de kant van Klein Vaarwater is toegestaan indien zich omstandigheden benoemd in artikel 13.1 voordoen en dit tegen de wil in van Klein Vaarwater is ontstaan.

 

13.3  De recreant is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de recreant het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de recreant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Klein Vaarwater het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De recreant heeft dan rechtop kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de prijs zonder dat Klein Vaarwater aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.  

 

14. Huisdieren

14.1 Primair geldt dat huisdieren niet zijn toegestaan in de aangeboden vakantieverblijven, kampeerplaatsen en/of andere faciliteiten, tenzij uitdrukkelijk staat aangegeven dat dit wel het geval is. Onderstaande link geeft meer informatie over het meenemen van huisdieren.

https://kleinvaarwater.nl/het-park/veelgestelde-vragen

 

14.2 Indien huisdieren zijn toegestaan, moet er een toeslag betaald worden voor elk huisdier dat wordt meegenomen door de recreant. Tevens moeten de huisdieren te allen tijde aangemeld worden door de recreant.  Indien de recreant de huisdieren niet van te voren aanmeldt,  heeft Klein Vaarwater het recht om de toegang tot het vakantieverblijf, kampeerplaats  en/of andere faciliteiten te weigeren.

 

14.3 De recreant is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt veroorzaakt  ten opzichte van Klein Vaarwater.

 

15. Wijzigingsbeding

Klein Vaarwater is gerechtigd om de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Klein Vaarwater de recreant tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal een redelijke termijn zitten. Kleine wijzigingen mogen altijd worden doorgevoerd.  Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de recreant een prestatie wordt verschaft die flink van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de recreant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. De wijziging van de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater heeft niet als gevolg dat deze tegenstrijdig zijn met de HISWA-Recron voorwaarden.