Reserveer direct je tafel

Algemene voorwaarden Vakantiepark Klein Vaarwater

Algemene voorwaarden Vakantiepark Klein Vaarwater

Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A.

KVK-nummer: 01031762.

Gevestigd op Klein Vaarwaterweg 14, 9164 MA te Buren.

+31 (0)519 542156 of info@kleinvaarwater.nl

 

1.Definities

Voor definities verwijst vakantiepark Klein Vaarwater naar de algemene voorwaarden van HISWA-Recron. De aanvullende definities staan hieronder beschreven.

Vakantieverblijf: Alle bungalows, chalets, woodlodges, wellnessboerderijen en villa’s.

Kampeerplaatsen: Alle kampeerplaatsen die vakantiepark Klein Vaarwater aanbiedt.

Faciliteiten: Alle andere faciliteiten die vakantiepark Klein Vaarwater aanbiedt op het park dan de vakantieverblijven en kampeerplaatsen.

 

2.Toepasselijkheid

2.1 Klein Vaarwater hanteert de HISWA-Recron standaardvoorwaarden; de Algemene Voorwaarden van Klein Vaarwater vormen een aanvulling op deze voorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de beide algemene voorwaarden is uitsluitend het bepaalde in de HISWA-Recron standaardvoorwaarden van toepassing. Partijen kunnen alleen van de algemene voorwaarden afwijken indien dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk overeen is gekomen. Hieronder kunnen de HISWA-Recron voorwaarden worden gedownload.

RECRON-voorwaarden voor Vakantieverblijven

RECRON-voorwaarden voor Toeristische plaatsen 

RECRON-voorwaarden voor Seizoenplaatsen

RECRON-voorwaarden voor Vaste Plaatsen

2.2 De in artikel 2.1 benoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de vakantieverblijven, kampeerplaatsen en faciliteiten, die worden verhuurd/ter beschikking worden gesteld door Klein Vaarwater.

 

3.Totstandkoming overeenkomst

3.1 De recreant heeft de minimale leeftijd van 21 jaar tijdens het maken van een boeking. Indien de recreant jonger is dan 21 jaar, heeft Klein Vaarwater het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Klein Vaarwater behoudt zich het recht om jongeren- en studentverenigingen niet toe te laten op het terrein van Klein Vaarwater, tenzij met deze groepen speciale afspraken zijn gemaakt.

3.3 Iedere reservering die wordt gemaakt, wordt schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur en wordt gelijk na het ontvangen van de reservering gestuurd naar de recreant via de mail. Deze bevestigingsfactuur dient de recreant direct bij ontvangst te controleren op juistheid.

3.4 Indien de recreant geen bevestiging heeft ontvangen of de recreant ontdekt een gebrek in de bevestiging, dient de recreant onmiddellijk na ontdekking contact op te nemen met Klein Vaarwater. Bij gebreke kan de recreant geen beroep op de reservering doen.

3.5 Indien er meerdere afzonderlijke reserveringen aaneengesloten plaatsvinden door dezelfde recreant, dan wordt dit automatisch één aaneengesloten reservering.

 

4. Uitsluiten herroepingsrecht

Klein Vaarwater wijst de recreant erop dat reserveringen die hij/zij maakt wettelijk definitief zijn door middels van de toezending van de bevestigingsfactuur. Het herroepingsrecht van consumenten met een termijn van veertien dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die de recreant sluit met Klein Vaarwater.

 

5. Wijzigen reservering

5.1 Het wijzigen van de reservering is kosteloos mogelijk tot 28 dagen voor aankomst. De recreant ontvangt een voucher met een bedrag ter hoogte van het volledige bedrag van de oorspronkelijke reservering. Voor het uitgeven van de voucher dient het volledige bedrag van de oorspronkelijke reservering betaald te zijn/te worden door de recreant. De recreant kan de voucher gebruiken voor een toekomstige reservering tot een jaar na de oorspronkelijk aankomstdatum.

5.2 Indien de recreant na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen aan, is Klein Vaarwater niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Klein Vaarwater om te bepalen of en in hoeverre de wijzigingen worden doorgevoerd.

5.3 Indien de nieuwe reservering goedkoper uitvalt dan de oorspronkelijke reservering, vindt er geen restitutie  plaats.

5.4 Indien het geboekte verblijf geen doorgang kan vinden wegens een tekortkoming aan de kant van Klein Vaarwater die het gevolg is van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, verwijst Klein Vaarwater naar artikel 13 van de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater en artikel 12 van de standaardvoorwaarden van HISWA-Recron.

5.5 Bij speciale situaties waardoor de recreant zijn reservering niet kan wijzigen binnen de gestelde termijn in artikel 5.1, kan door de ondernemer besloten worden de recreant een coulancevoucher te geven. Bij de voucher gelden dezelfde voorwaarden als genoemd in artikel 5.1.

 

6. Annuleren reservering

Het kan voorkomen dat de recreant de reservering moet annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden. De recreant moet dat te allen tijde schriftelijk en tijdig melden aan Klein Vaarwater. Voor de annuleringsregeling verwijst Klein Vaarwater naar artikel 6 van de HISWA-RECRON standaard voorwaarden.

 

 

7. Prijzen

7.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet-of typefouten in de prijslijst van Klein Vaarwater. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden.

7.2 De prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief de verplichte kosten. Deze verplichte kosten zijn de schoonmaakkosten, toeristenbelasting en reserveringskosten. De schoonmaakkosten zijn afhankelijk van het type accommodatie waarin de recreant verblijft.  

7.3 De recreant heeft het recht om bij zijn reservering een voorkeur op te geven voor een bepaald vakantieverblijf of kampeerplaats. Klein Vaarwater hanteert hiervoor extra kosten, de zogenaamde voorkeurskosten. De boekingsprijs wordt in dat geval vermeerderd met de voorkeurskosten.

 

8. Betalingen

8.1. Klein Vaarwater hanteert de volgende betalingsschema:

 • Bij reserveringen langer dan 10 weken gemaakt voor aankomstdatum geldt:
  • Binnen twee weken na reservering: 25% van het totaalbedrag.
  • Vier weken voor aankomst het restantbedrag.
 • Bij reserveringen van vier tot tien weken gemaakt voor aankomstdatum geldt:
 • 100% van het totaalbedrag binnen één week na reserveren betalen.
 • Bij reserveringen van vier weken tot drie dagen gemaakt voor aankomstdatum geldt::
 • 100% van het totaal bedrag binnen 24 uur betalen.
 • Bij reserveringen binnen drie dagen gemaakt voor aankomstdatum geldt: 
  • 100% van het totaalbedrag gelijk overmaken of bij aankomst voldoen.

8.2 Het tonen van een betalingsbewijs (indien overgemaakt) is noodzakelijk bij aankomst. De recreant ontvangt na de betaling een bevestiging per e-mail of per post. Indien de recreant geen bevestiging heeft ontvangen en wel heeft betaald, moet de recreant zo spoedig mogelijk contact zoeken met Klein Vaarwater.

8.3 In het geval van niet- of niet tijdige betaling is het bepaalde in artikel 5 van de HISWA-RECRON standaardvoorwaarden van toepassing.

 

9. Vakantieverblijf/terrein park

9.1 De vakantieverblijf of kampeerplaats en/of andere faciliteiten worden in goede staat geleverd aan de recreant. Indien de recreant het vakantieverblijf, kampeerplaats of andere faciliteiten in een slechte staat aantreft, dient hij dit meteen te melden bij de receptie van Klein Vaarwater.

9.2 De recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die de recreant en/of mederecreant en/of derden van voorgenoemde veroorzaken. De gemaakte schade wordt omgezet in een schadebedrag op een factuur en deze wordt achteraf toegezonden naar de recreant.

9.3 Schade dient door de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde meteen gemeld te worden aan de receptie van Klein Vaarwater.

9.4 Het gebruik van het vakantieverblijf met meer dan het voor het verblijf geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de website of door de medewerkers is niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt is Klein Vaarwater gerechtigd de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde direct het gebruik van het vakantieverblijf te ontzeggen. Deze hebben geen recht op restitutie of schadevergoeding.

9.5 Het is niet toegestaan om derden te laten overnachten zonder schriftelijke toestemming van Klein Vaarwater.

9.6 De tijden voor in- en uitchecken die op de website staan zijn bindend voor de recreant en mederecreant. https://kleinvaarwater.nl/het-park/veelgestelde-vragen

9.7  Het gebruik van faciliteiten op het vakantiepark van Klein Vaarwater die Klein Vaarwater komt voor eigen risico van de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde.

 

10. Huisdieren

10.1 Huisdieren zijn enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven. Onderstaande link geeft meer informatie over het meenemen van huisdieren.

https://kleinvaarwater.nl/het-park/veelgestelde-vragen

10.2 Er zijn extra kosten verbonden per meegenomen huisdier. De huisdieren dienen te allen tijde aangemeld te worden door de recreant. Het onaangemeld meenemen ban huisdieren kan aanleiding zijn voor Klein Vaarwater om de toegang tot het vakantieverblijf, kampeerplaats en/of faciliteiten te weigeren.

10.3 De recreant is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het vakantieverblijf of op het vakantiepark die door het huisdier wordt veroorzaakt.

 

11. Actievoorwaarden

11.1 De genoemde prijzen bij acties zijn exclusief verplichte en overige kosten. Wijzigingen, prijzen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

11.2 De aanbiedingen zijn niet geldig op reeds gemaakte reserveringen, in combinatie met andere aanbiedingen, arrangementen, last-minutes en/of overige kortingen. 

 

12. Naleving parkregels

De recreant, mederecreant en/of derden van de voorgenoemde dienen zich te houden aan de door Klein Vaarwater vastgestelde regels. De parkregels ontvangt de recreant bij aankomst in het vakantieverblijf of bij de kampeerplaats. Indien zij nalaten om de parkregels op te volgen heeft Klein Vaarwater het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

13. Privacy

Klein Vaarwater respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die de recreant en/of mederecreant aan Klein Vaarwater verschaft. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. In de privacyverklaring, die te vinden is op de website van Klein Vaarwater onder het kopje ‘privacyverklaring’,  staat wat er gebeurt met de gegevens van de recreant en/of mederecreant.

 

14. Overmacht

14.1 Klein Vaarwater kan zich in ieder geval (maar niet uitsluitend) in de volgende omstandigheden beroepen op overmacht: ziekte, werkonderbrekingen bij leveranciers of Klein Vaarwater, maatregelen van overheidswege, brand, lekkage, epidemieën, oorlogsgevaar en andere storingen of gebeurtenissen. 

14.2 Indien Klein Vaarwater blijvend of tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen door overmacht situaties benoemd in artikel 14.1, kan Klein Vaarwater binnen een redelijke termijn nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen bij de recreant. De opschorting van nakoming van de verplichtingen aan de kant van Klein Vaarwater is toegestaan indien zich omstandigheden benoemd in artikel 14.1 voordoen en dit tegen de wil in van Klein Vaarwater is ontstaan.

14.3 De recreant is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de recreant het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de recreant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Klein Vaarwater het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De recreant heeft dan rechtop kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de prijs zonder dat Klein Vaarwater aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.  

 

15. Wijzigingsbeding

Klein Vaarwater is gerechtigd om de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Klein Vaarwater de recreant tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal een redelijke termijn zitten. Kleine wijzigingen mogen altijd worden doorgevoerd.  Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de recreant een prestatie wordt verschaft die flink van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de recreant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. De wijziging van de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater heeft niet als gevolg dat deze tegenstrijdig zijn met de HISWA-Recron voorwaarden.

 

Versie 10-08-2022