Reserveer direct je tafel

Algemene voorwaarden Vakantiepark Klein Vaarwater

Algemene voorwaarden Vakantiepark Klein Vaarwater
Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A.

KVK-nummer: 01031762.

Gevestigd op Klein Vaarwaterweg 14, 9164 MA te Buren.

Telefoon: +31 (0)519 542156

Email: info@kleinvaarwater.nl

 

1. Definities
Voor definities verwijst Vakantiepark Klein Vaarwater naar de algemene voorwaarden van HISWA-Recron. Hieronder volgen de aanvullende definities:

Vakantieverblijf: Alle bungalows, chalets, woodlodges, wellnessboerderijen en villa’s.

Kampeerplaatsen: Alle kampeerplaatsen die Vakantiepark Klein Vaarwater aanbiedt.

Faciliteiten: Alle overige voorzieningen die Vakantiepark Klein Vaarwater aanbiedt op het park naast de vakantieverblijven en kampeerplaatsen.

 

2. Toepasselijkheid
2.1  Klein Vaarwater hanteert de HISWA-Recron standaardvoorwaarden als basis. De Algemene Voorwaarden van Klein Vaarwater vormen een aanvulling op deze standaardvoorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen beide sets algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de bepalingen in de HISWA-Recron standaardvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk zijn overeengekomen. Hieronder kunt u de HISWA-Recron voorwaarden worden gedownload.

·        RECRON-voorwaarden voor Vakantieverblijven

·        RECRON-voorwaarden voor Toeristische plaatsen 

·        RECRON-voorwaarden voor Seizoenplaatsen

·        RECRON-voorwaarden voor Vaste Plaatsen

 

2.2  De algemene voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.1 zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de vakantieverblijven, kampeerplaatsen en faciliteiten die worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld door Klein Vaarwater.

 

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1  De recreant dient minimaal 21 jaar oud te zijn op het moment dat hij/zij een reservering maakt. Indien de recreant jonger is dan 21 jaar, behoudt Klein Vaarwater zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

 

3.2  Klein Vaarwater behoudt zich het recht om jongeren- en studentverenigingen niet toe te laten op het terrein van Klein Vaarwater, tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt met deze groepen.

 

3.3  Elke reservering wordt schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging fungeert ook als factuur en wordt direct na ontvangst van de reservering per e-mail naar de recreant verstuurd. De recreant dient de bevestiging bij ontvangst direct te controleren op onjuistheden.

 

3.4  Indien de recreant geen bevestiging heeft ontvangen of de recreant ontdekt een gebrek in de bevestiging, dient de recreant onmiddellijk na ontdekking contact op te nemen met Klein Vaarwater. Bij gebreke kan de recreant geen beroep op de reservering doen.

 

3.5  Indien er meerdere afzonderlijke reserveringen door dezelfde recreant worden gemaakt die aaneensluitend plaatsvinden, worden deze reserveringen automatisch samengevoegd tot één doorlopende reservering.

 

4. Herroepingsrecht
Klein Vaarwater wijst de recreant erop dat reserveringen die hij/zij maakt wettelijk definitief zijn door middel van de toezending van de bevestigingsfactuur. Het wettelijke herroepingsrecht van consumenten met een termijn van veertien dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die de recreant sluit met Klein Vaarwater. Derhalve hanteren wij het volgende: mocht het voorkomen dat u onverhoopt een foutieve reservering hebt gemaakt, dan kunt u deze reservering binnen 24 uur na het maken van de reservering kosteloos annuleren. Wij verzoeken u in dit geval binnen 24 uur per e-mail uw annuleringsverzoek te sturen naar info@kleinvaarwater.nl.
 

5. Wijzigen reservering
5.1  Het is mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de reservering tot 28 dagen voor aankomst. In dat geval ontvangt de recreant een coulancevoucher. De recreant ontvangt een voucher ter waarde van het volledige bedrag van de oorspronkelijke reservering. De voucher wordt uitgegeven nadat het volledige bedrag van de oorspronkelijke reservering is betaald door de recreant. De geldigheid van de voucher is één jaar vanaf de oorspronkelijke aankomstdatum. De recreant kan deze voucher inleveren voor toekomstige reservering(en).

 

5.2  Klein Vaarwater behoudt zich het recht voor om te bepalen of in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd wanneer de recreant wijzingen wenst aan te brengen na het sluiten van de overeenkomst.

 

5.3  Wanneer de voucher niet binnen één jaar na de oorspronkelijke aankomstdatum wordt verzilverd, dan vervalt de optie om de voucher nog te verzilveren. Een eventueel resterend saldo wordt niet gerestitueerd.

 

5.4  In het geval dat het gereserveerde verblijf niet kan plaatsvinden als gevolg van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Klein Vaarwater, verwijst Klein Vaarwater naar artikel 14 van de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater en artikel 12 van de standaardvoorwaarden van HISWA-Recron.

 

 

5.5  In speciale situaties waarin de recreant zijn reservering niet binnen de gestelde termijn in artikel 5.1 kan wijzigen, kan de ondernemer besluiten om de recreant een coulancevoucher te verstrekken. De spelregels van de coulancevoucher zijn weergegeven in artikelen 5.1 en 5.3 van de Algemene Voorwaarden van Klein Vaarwater.

6. Annuleren reservering
Het kan voorkomen dat de recreant de reservering moet annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden. Het is belangrijk dat de recreant dit altijd schriftelijk en tijdig meldt aan Klein Vaarwater. Voor de specifieke annuleringsregeling verwijst Klein Vaarwater naar artikel 6 van de HISWA-Recron standaard voorwaarden.

Voor reserveringen via partners van Klein Vaarwater kunnen andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen vermeld worden op de website van de partner.

7. Prijzen
7.1  Eventuele zet- of typefouten in de prijslijst van Klein Vaarwater zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

7.2  De recreant heeft het recht om bij de reservering een voorkeur op te geven voor een specifieke vakantieverblijf of kampeerplaats. Hiervoor hanteert Klein Vaarwater voorkeurskosten. De reserveringsprijs wordt in dat geval vermeerderd met de voorkeurskosten.

8. Betalingen
8.1  Klein Vaarwater hanteert de volgende betalingsschema:

 

Aanmaak reservering

Aanbetaling

Restant betaling

Langer dan 10 weken voor aankomst

25% binnen twee weken na reservering

Vier weken voor aankomst

10 weken tot 4 weken voor aankomst

100% binnen één week na reservering

-

4 weken tot 3 dagen voor aankomst

100% binnen 24 uur

-

3 dagen tot 0 dagen voor aankomst

100% voor aankomst

-


 

8.2  Voor reserveringen die via partners van Klein Vaarwater zijn gemaakt, kunnen andere betalingsschema’s van toepassing zijn.

 

8.3  Het kunnen tonen van een betalingsbewijs (indien overgemaakt) is noodzakelijk bij aankomst. De recreant ontvangt na de betaling een bevestiging per e-mail of per post. Indien de recreant geen bevestiging heeft ontvangen en wel heeft betaald, moet de recreant zo spoedig mogelijk contact zoeken met Klein Vaarwater.

 

8.4  In het geval van niet- of niet tijdige betaling is het bepaalde in artikel 5 van de HISWA-RECRON standaardvoorwaarden van toepassing.

 

9. Vakantieverblijven/terrein park
9.1  De vakantieverblijven, kampeerplaatsen en/of andere faciliteiten worden in goede staat geleverd aan de recreant. Indien de recreant het vakantieverblijf, kampeerplaats of andere faciliteiten in een slechte staat aantreft, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie van Klein Vaarwater.

 

9.2  De recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die de recreant en/of mederecreant en/of derden van voorgenoemde veroorzaken. Eventuele schade wordt omgezet in een schadebedrag dat op een factuur wordt vermeld en achteraf aan de recreant wordt toegezonden.

 

9.3  Schade dient door de recreant, mederecreant en/of derden van voorgenoemde onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie van Klein Vaarwater.

 

9.4  Het is niet toegestaan om het vakantieverblijf te gebruiken met meer personen dan het maximaal toegestane aantal personen (inclusief kinderen). Dit aantal wordt vermeld op de website of medegedeeld door het personeel. Indien dit wel gebeurt, behoudt Klein Vaarwater zich het recht voor om de recreant, mederecreanten of derden onmiddellijk het gebruik van het vakantieverblijf te ontzeggen. Er zal geen recht op restitutie of schadevergoeding mogelijk zijn.

 

9.5  Het is niet toegestaan om derden te laten overnachten zonder schriftelijke toestemming van Klein Vaarwater.

 

9.6  De in- en uitchecktijden, zoals vermeld op de website, zijn bindend voor de recreant en mederecreant. 

 

9.7  Het gebruik van faciliteiten op het vakantiepark van Klein Vaarwater die Klein Vaarwater is voor eigen risico van de recreant, mederecreant en/of derden.

10. Huisdieren
10.1  Het is alleen toegestaan om huisdieren mee te nemen als dit expliciet is aangegeven. Voor meer informatie over het meenemen van huisdieren, kan deze link worden geraadpleegd.

 

10.2  Er zijn extra kosten verbonden aan het meenemen van huisdieren (indien mogelijk). De recreant dient het huisdier altijd vooraf aan te melden.  Het meenemen van huisdieren zonder voorafgaande melding kan resulteren in weigering van toegang tot het vakantieverblijf, kampeerplaats en/of faciliteiten door Klein Vaarwater.

 

10.3  De recreant is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade aan het vakantieverblijf of op het vakantiepark die veroorzaakt wordt door het huisdier.

 

11. Actievoorwaarden
11.1  De genoemde prijzen bij acties zijn exclusief verplichte en overige kosten. Wijzigingen, prijzen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

 

11.2  Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, arrangementen, last-minutes, overige kortingen of op reeds gemaakte reserveringen. Deze regel kan ook van toepassing zijn op reserveringen waarvoor een coulancevoucher is uitgegeven zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.5. Dit betekent dat bij nieuwe reserveringen waarbij een voucher wordt ingewisseld, er geen nieuwe aanbiedingen, arrangementen, last-minutes en/of andere kortingen geldig zijn, als deze bij het maken van de oorspronkelijke reservering ook niet van toepassing waren.

12. Naleving parkregels
De recreant, mederecreant en/of derden dienen zich te houden aan de door Klein Vaarwater vastgestelde regels. De parkregels ontvangt de recreant bij aankomst in het vakantieverblijf of bij de kampeerplaats. Indien zij nalaten om de parkregels op te volgen, behoudt Klein Vaarwater zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

13. Privacy
Klein Vaarwater respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die de recreant en/of mederecreant aan Klein Vaarwater verschaft. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. In de privacyverklaring, die te vinden is op de website van Klein Vaarwater onder het kopje ‘privacyverklaring’,  staat wat er gebeurt met de gegevens van de recreant en/of mederecreant.

14. Overmacht
14.1  Klein Vaarwater kan zich in ieder geval (maar niet uitsluitend) in de volgende omstandigheden beroepen op overmacht: ziekte, werkonderbrekingen bij leveranciers of Klein Vaarwater, maatregelen van overheidswege, brand, lekkage, epidemieën, oorlogsgevaar en andere storingen of gebeurtenissen. 

 

14.2  Indien Klein Vaarwater blijvend of tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen door overmacht situaties benoemd in artikel 14.1, kan Klein Vaarwater binnen een redelijke termijn nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen bij de recreant. De opschorting van nakoming van de verplichtingen aan de kant van Klein Vaarwater is toegestaan indien zich omstandigheden benoemd in artikel 14.1 voordoen en dit tegen de wil in van Klein Vaarwater is ontstaan.

 

14.3  De recreant is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de recreant het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de recreant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Klein Vaarwater het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De recreant heeft dan rechtop kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de prijs zonder dat Klein Vaarwater aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.  

 

15. Wijzigingsbeding
Klein Vaarwater is gerechtigd om de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Klein Vaarwater de recreant tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal een redelijke termijn zitten. Kleine wijzigingen mogen altijd worden doorgevoerd.  Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de recreant een prestatie wordt verschaft die flink van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de recreant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. De wijziging van de algemene voorwaarden van Klein Vaarwater heeft niet als gevolg dat deze tegenstrijdig zijn met de HISWA-Recron voorwaarden.

 

 

Versie 20-07-2023